Hit (3526) K-161

El Mesail

Yazar Adı : Ahmed b. Hanbel İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Mesâ 'il.

İbn Hanbel'in gerek talebeleri gerekse baş­kaları tarafından fıkha, akaid ve ahlâka dair sorulan sorulara verdiği cevaplar, muhtelif talebelerince bu adla bir araya getirilmiştir.

Ebû Dâvûd es-Sicistânî ta­rafından derlenen el-Mesâ 'il Kahire'de (1353/1934), Abdullah b. Ahmed'in der­lediği ise Züheyr eş-Şâvîş'in tahkikiyle Beyrut'ta (3. bs. 1408/1988) yayımlan­mıştır.

Diğer talebelerinden İshak b. Mansûr el-Kevsec, Ebû Bekir el-Esrem, Hanbel b. İshak, Abdülmelik el-Meymûnî, Ebû Bekir el-Merrûzî, Harb b. İsma­il el-Kirmânî. İbrahim b. İshak el-Harbî gibi âlimler tarafından toplanan "mesâillerin bir kısmı da günümüze kadar gelmiştir (bk. Sezgin, 1, 507-508).

...