Hit (1185) K-1599

el Kafi

Yazar Adı : Hakim eş Şehid İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-11 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Kâfî

Müellif, en önemli eseri olan ve el-Muhtasarü’l-kâfî diye de anılan bu çalışmasında İmam Muhammed’in zâhirü’r-rivâye kitaplarını birleştirip tekrarları çıkararak konuları fıkıh bablarına göre tanzim etmiştir. Hanefî mezhebindeki zâhirü’r-rivâye görüşlerin tesbiti konusunda güvenilir bir kitap olan el-Kâfî mezhepte İmam Muhammed’in eserlerinden sonra temel kaynaklardan biri sayılır (yazmaları için bk. Sezgin, I, 443). İmam Muhammed’in nevâdir rivayete dayanan Kitâbü’ş-Şürût ve Kitâbü’l-Hiyel’i ile Ebû Yûsuf’un İhtilâfü Ebî Hanîfe ve İbn Ebî Leylâ adlı eserinin de yer aldığı (el-Kâfî, vr. 653b vd.; Serahsî, XXX, 128-215) el-Kâfî’nin birkaç şerhi arasında en önemlisi Şemsüleimme es-Serahsî tarafından kaleme alınan el-Mebsût’tur (I-XXX, Kahire 1324-1331).

...