Hit (1155) K-1526

el Makasıdüş Şafiye fi Şerhil Hulasatil Kafiye

Yazar Adı : Şatıbi, İbrahim b. Musa İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-17 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Makasıdüş-şâfiye fî şerhi’l-Hulâsati’l-kâfiye (Şerhu Recezi İbn Mâlik)

İbn Mâlik et-Tâî’nin Arap gramerine dair el-Elfiyye’sinin (el-Hulâsa) şerhidir. el-Muvâfakat’ta şeriatın ana gayelerini (makasıd) şâri‘ ve mükellefler açısından inceleyen Şâtıbî, bu şerhte Arap dilinin ana gayelerini ve İbn Mâlik’in kastettiği anlamları ortaya koymaya çalışır (el-Makasıdü’ş-şâfiye, neşredenin girişi, I, 12). el-Elfiyye, nahivle ilgili temel görüşleri vermekle yetinmeyip bunları tartışan ve açıklanmaya muhtaç birçok küllî kaide içeren anlaşılması güç bir metin olduğundan Şâtıbî geniş kapsamlı bir şerh çerçevesinde eseri ele almıştır (a.g.e., neşredenin girişi, I, 17-18). Şâtıbî’nin nahivle ilgili tartışmaları kendine özgü titiz ve anlaşılır üslûbuyla ortaya koyup çözüme bağladığı eser, en geniş Elfiyye şerhi olmanın yanında Endülüs ve Kuzey Afrika çevresinde yazılmış en iyi şerh kabul edilir (a.g.e., yayıncının takdimi, I, s. e; neşredenin girişi, I, 22; Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, s. 49). Eser, Mekke Ümmü’l-kurâ Üniversitesi’ne bağlı Ma‘hedü’l-buhûsi’l-ilmiyye ve ihyâi’t-türâsi’l-İslâmî bünyesinde bir heyet tarafından neşredilmiştir (el-Makasıdü’ş-Şâfiye, yayıncının takdimi, I, s. b-h).

...