Hit (1577) K-1493

Risaletü Ebi Davud ila ehli Mekke fi Vasfi Sünenihi

Yazar Adı : Ebu Davud es Sicistani İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Risâletü Ebî Dâvûd ilâ ehli Mekke fî vasfi Sünenihî

Risâle fî vasfi te’lîfihî li-kitâbi’s-Sünen adıyla da anılan risâle, bir müellifin kendi eserini tanıtıp benzerleriyle karşılaştırması ve o devirde pek âdet olmayan bir usulü ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Eserin Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’deki yegâne nüshasını (Hadis, nr. 348, vr. 188ª-191ª) ilk defa Zâhid Kevserî (Kahire 1369), daha sonra da Muhammed Lutfî es-Sabbâğ (Beyrut 1394, 1405) yayımlamışlardır.

...