Hit (3421) K-117

Kitabüş Şeria

Yazar Adı : Acurri Ebu Bekr Muhammed B Hüseyn B Abdillah El Acurri El Bağdadi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : /0000-00-00

. Kitâbü'ş-Şerî'a.

Muham­med Hâmid el-Fakkî tarafından neşre­dilen (Kahire 1369; Beyrut 1403/1983) bu eserde İslâm inancının esasları Kur-'an ve Sünnetin ışığında ele alınarak sapık fırkaların görüşleri tenkit ve red­dedilmiştir.

<
...