Hit (5242) K-11

Ahlakun Nebi ve Adabuhu

Yazar Adı : Ebu´ş Şeyh el İsfahani İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-11 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-02

Ahlâku'n-nebî ve âdâbüh; Mâ zükire fi hulukı Resûlillah ve keremih ve kesreti ihtimâlih ve şidde­ti hayaih ve afvih / A. Osman Koçkuzu

Ebü'ş-Şeyh el-İsfahânî'nin (ö. 369/979) Hz. Peygamber'in şemail ve

ahlâkına dair eseri.

Tam adı Ahlâku'n-nebî ve âdâbüh veya Mâ zükire fi hulukı Resûlillah ve keremih ve kesreti ihtimâlih ve şidde­ti hayaih ve afvih olan eser. Hz. Pey­gamber'in ahlâk ve şemailine dair ri­vayetleri ihtiva etmektedir.

kitap sekiz bölümden meydana gelmektedir. Eserdeki Her rivayet ayrı bir senede dayandırılmıştır.

Birinci bölüm bir mukaddime ile ashâb-ı kira­mın Hz. Peygamber hakkında verdiği bil­giler;

İkinci bölüm onun ahlâkı, cömert­liği, öfkesine hâkimiyeti, haya duygusu, af ve müsamahası;

Üçüncü bölüm cesa­reti, tevazuu, çeşitli olaylar karşısında gösterdiği farklı tavırları, merhameti ve yumuşak huyluluğu;

Dördüncü bölüm güler yüzlülüğü, şakası, yürümesi, ko­nuşması ve giyim tarzı;

Beşinci bölüm harp âletleri, ev eşyası, temizlik ve süs malzemesi;

Altıncı bölüm Kur'an okuyu­şu, ibadet hayati:

Yedinci bölüm yiyip İçtiği ve sevdiği yemek ve meşrubat ev­lilik hayatı, cemiyetle olan ilişkileri:

Se­kizinci bölüm ashabıyla olan çeşitli mü­nasebetleri, yolculukları, mesciddeki iba­detleri gibi hususları ihtiva etmektedir.

Baskıları :

* Ahlâku'n-nebî Ebü'1-Feyz Ahmed b. Sıddîk ve Ebü'l-Fazl Abdullah b. Mu-hammed es-Sıddîk adlı kardeşler tara­fından Kahire'de neşredilmiştir (1378 -1958).

* Eseri Ahmed Muhammed Mürsî yine Kahire'de 11392/1972)

* Dr. Seyyid el-Cümeylî de Beyrut'ta 11406/ 1986. 2. bs ) tekrar yayımlamışlardır.

Muhtasarları :

Eserin Ebû Bekir Muhammed b. Velîd et-Turtûşî tarafından yapılan muhtasarı Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Feyzullah Efendi, nr. 1308/2. vr. 36J-68d).

BİBLİYOGRAFYA;

Ebü'ş-Şeyh. Ahlaku'n-nebi ve adâbüh (nşr.Seyyid el-Cûmeylî). Beyrut 1406/1986; Zehebî. Tezkiretü'l-huffâz. III. 945-946; Ziriklî, el-A'lâm . IV, 264; Kehhâle. Mu 'cemü 'l-mû 'ellifin, VI. 114; Sezgin. GAS. I. 200-201; Kettâni.

er-Risaletü 'l-müstetrafe. s. 51; Münecid. Mu'cem. IV. 53-54.

...