Hit (2123) F-721

İslam da Sakal Bırakmanın Lüzumu ve Sakalı Jiletle Kesmenin Hükmü

İlim Dalı : Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2026-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Dinen sakalı jiletle kesmek hükmü nedir veya caiz mi bilgilendirirseniz sevinirim.
Çok tartıştık arkadaşlardan ama sonuca varamadık şimdiden Allah razı olsun.

 

el Cevab: İslam da sakal bırakmanın lüzumu

Zekeriyya el-Kandehlevî
İsimli eseri fıkıh dersleri kitaplık grubuna ekledim tıklayınız; 

 

Aşağıdaki liste kütüphanemde mevcuttur.

ادلة تحريم حلق اللحية

اشعار الحريص على عدم جواز التقصيص من اللحية لمخالفته ل

افادة ذوي الافهام بان حلق اللحية مكروه وليس بحرام-عبدالعزيز الغماري

اقامة الحجةعلى تارك المحجةرد على كتاب «اللحية دراسة حديثية فقهية - عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزيد

الجامع في احكام اللحية

الرد على من اجاز تهذيب اللحية

الفطرة الاسلامية في حق الشارب واللحية والختان

اللحية دراسة حديثية فقهية

اللحية في الكتاب والسنة واقوال سلف الامة

اللحية لماذا ؟

تحريم حلق اللحى & وجوب اعفاء اللحية وتحريم حلقها وتقصيرها

تهذيب اللحية

حكم الدين في اللحية والتدخين

حكم الشرع في اللحية والازياء والتقاليد والعادات وابطا

حكم تميص شعر اللحية والخدين

رسالة في اللحية

رسالة في وجوب ايصال الماء الى جميع اللحية

فتاوى في اللحية

كتاب في اللحية من قبل التصوف

مع بعض الكتاب في بيان حكم اعفاء اللحية وخبر الآحاد

مناقشة استدلالات المبالغين في حكم اعفاء اللحية

Sakal Kesme Hakkında Mezhep
Sahiplerinin Fetvaları

 Dört mezhep sahibi imamlar ve diğer büyük zatlar sakalı kesmenin haram ve kesenin de fâsık olduğu görüşündedirler. «E1-Menhelü’l-azbü’l-Mevrûd, fi şerh-i Sünen-i Ebî Dâvûd» sahibi Şeyh Mahmûd el-Hattâb der ki: 

   «Bundan dolayı sakalı kesmek, Müslümanların müctehid imamları olan Ebû Hanîfe, Mâlik, Şâfiî, Ahmed ve diğer zatlar indinde haram kabul edilmiştir».

   Yine der ki: «Haram hakkında hadîslerin iktizasına göre sarîh olarak hüküm çıkarmayı kasdeden fukahanın sözleri, onların gereğince amel edilmesi içindir. Çünkü mükellefe bilhassa ehl-i ilme vâcip olan, Resûlullah (s a v) ın lisanı üzere vârid olan hükümlerle amelden çıkmamasıdır». Yine der ki: «Bu zamanda ilimle meşgul olanların çoğu sakallarını kestiler, bıyıklarını uzatıp çoğalttılar; içlerinden bazıları kâfirlere benzeyip bıyıklarının uçlarını aldılar, burunlarının alt kısmını çoğalttılar (uzattılar); böylece cahillerin çoğu da onlara aldanıp kandılar».

   İbn-i Hazm «Muhallâ» da şöyle der: Bıyıkları kesmek (kırkmak) ve sakalı uzatmak (bırakrnak) farzdır. Buna delil olarak da İbn-i. Ömer (r.a.) ın merfûan rivayet ettiği şu hadîsi getirmiştir:

خا لفوا المشركين ووفروا اللحى واحفواا لشوارب.

 «Müşriklere muhalefet ediniz; bıyıkları (nızı) gayet kısaltınız ve sakalları (nızı) uzatın (bırakın) ız».

«El-İbdâ’ fi madârril-ibtida» sahibi de şu delilleri serdeder: Dört mezhep sahipleri sakalı gür ve sık bırakın vücubu ve onu kesmenin haramlığı hususunda ittifak etmişlerdir.

Birincisi: Hanefî mezhebi “Ed-Dürrü’l-Muhtar” da şu görüşlere yer verir: Bir Müslümana sakalını kesmesi haramdır. «Nihâye» de açıklanmıştır ki: “Kabza (kubza-bir tutam) dan fazla olanı kesmek vaciptir. Fakat bir kabza, (tutam) dan aşağı alınmasını, kesilmesini -bazı mağriblilerin (Faslı vs.) ve kadınımsı (hareketli -yaşayışlı) erkeklerin yaptığı gibi- hiçbir kimse mübah görmemiştir. Saka1ı tamamen almak Hindli Yahûdilerin ve eâcim (gayr-i müslim) Mecûsîlerin işidir».

«Daha yukarı (fazla) sını almak vaciptir, Resûlullah (s.a.v.) den böyle nakledilmiştir ve şöyle demiştir:   «O (s.a.v.) sakalını eninden boyundan alırdı» [1]. Bunu İmam Tirmizî «Câmi» inde rivayet etmiştir. Bunun benzeri Hanefî kitaplarının ekserisinde de mevcuttur».

 Bir kabza (kubza - tutam) dan fazlasına ait hüküm önceden geçti. Hiçbir kimse onu mübah görmemiştir, kavli ise icma’ca sarîh durumdadır. Bu iyi biline.

 İkincisi:  Mâlikî mezhebinin ileri gelenlerince: Sakalı kesmek haram olduğu gibi, şayet müsle (çirkinleştirme) meydana geliyorsa, kesmek (kırkmak da haramdır. Amma az uzun olduğu zaman, kesmek (kirkmak) la müsle (çirkinleştirme -çirkinlik) meydana gelmez. Bu, birincinin hılafınadır, onun gibi değildir. Yahut mekruhtur. Ebu’l-Hasen’in «Şerhü’r-risâle» de ve onun Adeviye ait «Hâşiye» sinde böyle ifade edilir. (rh. Aleyhimâ).

 Üçüncüsü: “Şerhu’l-Ubâb” da Şâfiî mezhebinin ileri gelenlerinin görüşleri şudur: (Fâide): «Şeyhân (İmam Râfiî ve Nevevî) demişlerdir ki: Sakalı kesmek mekruhtur. Buna İbnü’rrif’a itiraz edip Şâfiî «Ümm» de haramlığına delil getirmiştir, der. Ezraî de der ki: Doğru olan, sebepsiz yere hepsinin kesilmesinin haramlığıdir.» İbn-i Kasım el-İbâdi’nin zikredilen esere olan hâşiyesinde de bunun benzeri görüş mevcuttur.

   Dördüncüsü: Hanbelî mezhebinin ileri gelenleri, sakalı kesmenin haramlığına delil getirmişlerdir. Bunlardan bazıları; mu’temed olan, sakalı kesmenin haram olduğudur, demişlerdir. “İnsaf” müellifi gibi bazıları da hılâf zikretmeksizin sakalı kesmenin baramlığını izhar etmişlerdir. Nitekim «Şerhu’l-Münteha», «Şerhu Manzûmeti’l-âdâb» ve daha başkalarına bakıldığında bu husus görülür».

 

 


 [1]  Bu hadisin Resûlullah (s.a.v.)a ait olduğu doğru değildir. Bilakis batıldır. Zira İbn-i Ömer, Ebû Hüreyre ve başkalarından mervi Resûlullah (s.a.v.) ın sahih hadîslerine muhaliftir. Çünkü bu hadîsin isnadında Örner b. Harun e1-Belhî vardır. Bunun hadisi ise metruktür, yalanla müttehemdir, rivayet ettiği hadise itimad ile amel caiz değildir. Vallahu veliyyüt-tevfik.
 

all wives cheat online women who cheated
wife affair woman affair husbands that cheat
click here website why do married men cheat
what are aids symptoms symptoms for aids/hiv new hiv treatment
abortion methods abortion clinics in ny articles on abortion