Hit (2129) F-417

Varlık Nedir, Varlık Muhasebesi Nedir, Var edeci kimdir? Dinimiz İslam Mantık Dinidir,Kuran da Akla Mantığa Uymayan Bir Ayet Var mıdır Sorusu, Cenaze Namazı Hakkında Bilgi

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2027-04-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Dinimiz mantık dini midir? Bu soruyu sorduğumda ilk cevap dinimiz mantık dini değildir oluyor ve örnek olarak mestin üstünü mest etmemiz söyleniyor fakat mest etmek sünnettir kuranı kerimde akla mantığa uymayan bir ayet var mıdır?Cenaze namazı dua mıdır yoksa ibadet mi? İbadet sadece Allahu Teâlâ’ya yapılır biz dua ederken cenaze namazında merhum kişi niyetine diyoruz.

el cevab:
Dinimiz İslam Dinidir. İslam Dini varlık hakkında, Var edici hakkında, Varlıklar hakkında ve İnsan hakkında ve dini kurallar hakkında şöyle der;

Varlık Nedir? Varlık Muhasebesi Nedir? Var edeci kimdir?
Varlık:
Evrende bir yer işgal eden ya da onlar üzerinde varlığını gözlemleyebildiğimiz ya da idrak edebildiğimiz her şeydir.
Var ikiye ayrılır;
Var eden tek var ve var edilen varlar olmak üzere önce ikiye ayrılır.
Var'ın maddesel, madde üstü ve zihinsel ve mantıksal olanları vardır.
Varlık Muhasebesi:
Bütün Varlığın bir var edici tarafından ve yoktan var edilme ihtimalini kendiliğinden olma ihtimalinden kesin olarak ayırt etme ve Varlığın bir var edici tarafından var edildiği sonucuna akılla ve akletme ile ulaşmak demektir. ''Bu varlığın var edicisi onu var ettiği gibi, düzen içinde tutmaktadır'', kanaati; varlık muhasebesinin en büyük sonucudur.
Var edici: varlık âlemini yoktan var edebilen ve var ettiği varlığı var tutan, bilgili, iradesi olan, kuvveti her şeye galip olan Var'dır. Varlığı bu âlemin türünden değildir.
İman: bu üç sorunun muhasebesinden sonra ortaya çıkan akli kanaattir.

Varlıkların en üstünü insandır.
İnsan akletme ve tercih edebilme sıfatı taşır.
Bu özelliğiyle âlemin var edicisini akletme ve kendisine verilen tercih etme yeteneğini de kullanarak, o'na teslim olma sorumluluğu vardır.

Dinimiz İslam, Mantık Dinidir.
Mantık; doğru ile yanlışı ayırt etme melekesidir. Ya da; doğru ile yanlışı ayırt etmenin kurallarını inceleyen ilim dalının adıdır.
Dinimizin Mantık Dini Olması demek; deneyimsiz ve bilgi altyapısı olmayan bireylerin akıllarının ürettikleri sağlaması yapılmamış düşünce önermelerine, İslâmın kurallarının uygun olması demek değildir.
Dinimizin Mantık Dini olması; insan mantığının ürünü olması da demek değildir.
Dinimizin mantık dini olması; İslamın vahiy kökenli emir ve yasaklarının akılla idrak edilebilir olması ve Evrendeki tabiat kurallarına aykırı doğrularının olmaması demektir.

Mestlerin Üzerine mesh etmek dini bir kuraldır. Vahye dayalıdır ve evrenin tabi olduğu kanunlarla çelişme durumunda değildir.
Allah ve Peygamberinin iman edenlere emir ve yasaklamalarının emrediliş sebebi bilinmeyen türündendir. Bunlara Taabbudi Emirler veya kurallar diyoruz.

Dinin Kuralları Vahye dayalıdır.
Vahye dayalı kurallar mantığın yargılama konusu yapılmazlar. Ama âlemin Hakkındaki Bilgilerimiz Mantık ilminin ve mantıksal aklın süzgecinden geçirilirler.
Allaha iman mantıksaldır. Ama iman edilen ve doğruluğuna inanılan Allah'ın peygamberi vasıtasıyla bize ulaşan buyrukları bize ulaşması açısından acaba güvenilir bilgimi diye mantıksal süzgeçten geçirilir. Ama âlemi yoktan var eden Allah’ın yapın yapmayın şeklindeki emirleri, âlemin bilinçli parçası olan insan tarafından ''tartışılmaz''.

Akılla varlığına iman edilen Allah'ın yap dediği şeylerin gereğine uygun olarak davranılması gerekir. Bunun mantığı da şudur: Allah’ın varlığı ve birliği akledilip buna kesin kanaat edildikten sonra, küçük bilincin (insan bilincinin) Büyük bilince (Allahın İradesine ve Emrine) karşı çıkmaması ve teslim olması mantıksız değil mantığa uygun olan davranıştır. Buna göre de Allahın emredilme sebebi anlaşılamayan emirleri de inkâr edilmez ve yerine getirilir. Yani, ilahi iradeye boyun eğilir.
Bu nedir? Mantık melekesinin ve aklın; ilahi emirler hakkında kullanılmamasının mantığı budur.
Ayette ''Allah yaptıklarından dolayı sorgulanamaz, ama akıllı varlıklar Allah tarafından hesaba çekileceklerdir '' denilerek bu manaya işaret edilmiştir.

Kuran da akla Mantığa Uymayan bir Ayet var mıdır?
Bu soru iman sahibi bir insanın iman mantığına uygun olmayan bir sorudur.
Neden mi böyledir? Çünkü; Mantık ilminin konusu doğru düşünceyi yanlış düşünceden ayırt etmektir. Bu bağlamda, Kuran; Düşünce ürünü olmadığından, esasen Mantık fiilinin konusu değildir. Bu sebeple de İman sahibi bir mantık tarafından bu soru sorulamaz.

İman edenler açısından Kuran'daki, Evrenle ve içerisindeki varlıkların tabi oldukları kanunlarla alakalı bilgilerin ya da manaların evren hakkındaki mantıksal düşünce neticeleriyle uyumlu olması bağlamında Kuran ve sünnetin bu alanlardaki metinleri, Mantıksal değerlendirmelerin konusuna girerse de, Bu Kuranın tartışılması değil; Kurandan ve sünnetten anlaşılan manaların mantıksal değerlendirmelerle sağlıklı anlaşılmaya çalışılmasıdır.

-------
“Kuran da akla Mantığa Uymayan bir Ayet var mıdır?” sorusu henüz İman etmemiş bir insanın sorusu olmaya daha uygun bir sorudur.

Çünkü onun için Kuran ve içeriğindeki bilgilerin henüz âlemin var edicisi olan Allah tarafından gönderildiği inancı doğruluğu kabul edilmemiş bir inançtır.
Henüz imam etmemiş olanlar için kuranı inceleyip de onda akla bilime, mantığa aykırı bir şey var mı yok mu arayıp bularak sonrasında O'nun Allah tarafından gönderilmiş olmasına inanmak bir araştırma metodudur. Ve bazı arayış içinde olanlar bu yolla Allah'a iman etmiş; kurandaki evrenle alakalı ve bilimsel konulara olan atıfların etkileyiciliğine bakarak Allah tarafından gönderildiğine kesin kanaat getirmişlerdir.

İman etmemiş insan ön kabullerine sahip olan Mantık yürütenlerle;
İman etmiş insan ön kabullerine sahip mantık yürütenler arasında yüzyıllardır tartışılan bu konu; her iki grubun da evrenin bir var edicisi vardır diyenleriyle başka bir düzlemde tartışılırken. ''Evrenin var edicisi yoktur, evren bir şekilde var olmuştur, dinler insan aklının ürünleridir '', diyenlerle '' Evrenin var edicisi vardır'' diyenlerin arasında da tartışılmıştır.

Felsefecilerden Allah'a inanmayanlar vardır. Allah'a inanıp ta peygamberlere inanmayanlar vardır.
Felsefecilerden Allah'a ve peygamberine inanıp vahye teslim olanlar da vardır.
Kuran da akla mantığa uymayan şeyler var mıdır problemi, iman etmemişlerin iman etmişlere itirazlarından biridir yani.

Bunun cevabı ise şudur;
Biz iman edenler evrenin içerisinde dar ve geniş anlamda bir nizam gözlemliyoruz.
Bu nizamın tesadüfen oluşmasını ve tesadüflerle evrendeki bilgi ve kanunların oluşmasını akıllıca bulmuyoruz.
Buna göre; âlemin bir bilgili ve güçlü ve iradeli ve karşı konulamaz varlık tarafından var edildiğini ve var tutulduğunu düşünüyoruz.

Bu ''varlık'', âlemi yarattıysa ve karşı konulamazsa bize peygamber göndermesini de bizi anlayabildiğimiz ve hikmetini anlayamadığımız şeylerle görevlendirmesini de makul buluyoruz.

Onun varlığının akıllıcalığına iman edip de emirlerinin aklımızca anlaşılamaması sebebiyle ona isyanı doğru bulmuyoruz…
Var edici olan Allah'a kendi yarattığı ve akılla ve mantıkla donattığı varlığın isyan etmesini doğru bulmuyoruz.
Evreni var ve dengede tutan ve dizayn eden mantığın sahibine; sahip olduğu her şeyin O'nun tarafından verilmiş olduğu insanın, insansı çaptaki ve her şeyi kuşatamayan ve her şeyden haberdar olmayan bilgisiyle isyan etmesini mantıksız buluyoruz.
Küçük mantığın evrenin mantığını anlama fiilini gerçekleştiremezken onu yargılamaya cür'et etmesini de mantıksız buluyoruz.

Siz iman etmeyenler ise; âlemin varlığına şahit olup da, içerisindeki nizama ve ahenge inanıp da, o ahengin tesadüfle ya da bizlerin mantığına uymayan başka bir kabulle değerlendirilmesi ve sükutla geçiştirilmesi mantıksızlığının içerisindesiniz.
Öncelikle bu duruma mantıksal ikna edici bir açıklama getirmelisiniz, diyoruz. 


S-2) Cenaze namazı dua mıdır yoksa ibadet mi? İbadet sadece Allahu Tealaya yapılır biz dua ederken cenaze namazında merhum kişi niyetine diyoruz?

el Cevab: Cenaze hem duadır hem de ibadet.
Hadiste ''Dua ibadetin özüdür ta kendisidir '' buyrulmuştur.
İbadet elbette yalnızca Allaha yapılır. Ama bu dua zaten Allaha yapılmaktadır. Ama Allahın vefat etmiş olan kulu hakkında Allaha onu affetmesi niyazında bulunulmaktadır.
Dua ölene yapılmamaktadır. Niyet ederken, Allah için namaza, meyyit için dua ya..... derler. Yani Allah meyyitten razı olsun onun hatalarını affetsin diye dünya da bıraktığı iman kardeşleri ve sevenleri hep birlikte Allaha dua ederler.

click here dating for married men married affairs
click here read here why do married men cheat
cheats infidelity in marriage married woman looking to cheat
married men affairs why do married men cheat on their wives my boyfriend cheated on me with a guy