Hit (3411) D-103

Türk Yurdu Dergisi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Fikir
Ekleyen : /2014-05-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Türk Yurdu Dergisi

Türk Yurdu'nun ilk sayısı 24 Teşrîn-i sânî 1327/1911'de yayımlanmıştır.

Türk Yurdu, 90 yıllık süreli yayın hayatında Türklüğe hizmet etmiş, Türk Ocağı ile ortak çalışmalarını kültürel ve sosyal hayatta sürdürmüştür.

Türk Yurdu, aralardaki aylık kesintilerin dışında yıllara göre, günümüze kadar yedi devre geçirir.

Ana başlıklar altında derginin yayın hayatında geçirmiş olduğu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Seri, 1911-1918: İlk sayı, 24 Teşrîn-i sânî 1327 (1911)'de 18x25 ebadında çıkmaya başlar.

Bu sayıda Mehmen Emin Bey'in "Demirci" şiiri, Ahmet Hikmet Bey*in "Üzümcü" hikâyesi. Can Bey imzasıyla Sadri Maksudi ARSAL'ın "Büyük Millî Emeller" yazı serisinin ilki, Ahmet Ağayef (AĞAOĞLU)'in "Türk Âlemi* başlıklı yazısıyla Yusuf Akçura'nın "Çingiz Han" tefrikasının yer aldığı görülür. Dergi on beş günde bir otuz iki sayfalık bir forma hâlinde çıkar. Büyük ilgi görür. Çıktığı ilk günlerde biter ve ikinci baskısını yapar. Derginin imtiyaz sahibi Mehmet Emindir. 1911 Ağustosunda Vali Olarak Erzurum'a gidince, derginin imtiyaz müdürlüğünü Akçuraoğlu Yusuf Beye bırakır. 1327-1328 (1911-1912) yılları arasında derginin müdürü, Akçuraoğlu Yusuf Bey'dir. Ekim 1912-Kasım 1913 tarihleri arasında Akçuraoğlu Yusuf Bey'in Erkanı Harb yüzbaşısı olarak Çatalca cephesinde savaşa katılmasından dolayı, derginin 3. ve 4. ciltleri Mehmet Emin tarafından çıkarılır. 1329 (1913)'da 5. ciltten 1333 (1917)'de 12. cilde kadar müdür yeniden Yusuf Akçura Bey'dir. Y. Akçura 12. cildin 12. sayısından sonra dergiden ayrılır. Dergi, 13. ciltten itibaren Türk Ocağı'nın yayın organı olarak çıkmaya devam eder. 1333 (1917) yılında 13. 14. ciltlerde müdür. Celâl Sahir Bey'dir. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar yüzünden, Türk Yurdu 15 Temmuz 1334 (1918)'ten 1340 (1924) yılına kadar yayın hayatına ara vermek zorunda kalır. 24 Teşrîn-i sânî 1327- 15 Ağustos 1334'e kadar - yedi yıllık sürede- dergi İstanbul'da 14 cilt, 161 sayı olarak çıkar.

2. Seri, 1923-1931: Bu devrede dergi, Ankara'da yayımlanır. Türk Yurdu. 1339 (1923) yılında [Yıl: 10, C: (15) 1, S: (162) 1, 15 Mart 1339, 32 s.; S: (163) 2, 1 Nisan 1339. s. 33-64, S: (164) 3, 15 Mayıs 1339. s. 65-96; S: (165) 4, Haziran 1339. s. 97-128) dört sayı çıktıktan sonra, Teşrîn-i evvel (Ekim) 1340 (1924)'ta 14. seneye 1. ciltle devam edilir. Yeni bir düzenlemeyle dergi 16x23 ebadında çıkar. C: 4, nr. 21, Eylül 1926'dan sonra derginin müdürü Cemil Behçet Bey'dir. C: 5. nr. 31. Temmuz 1927'de ise müdür. Enver Kâmil Bey'dir. 1927 Eylül - 28 Ocak 1928 arası, yeni bir değişiklikle derginin ebadı 21x28 olur. 1928 Ağustosunda derginin çehresi değişmeye başlar. Dergide Lâtin ve Arap harfleri birlikte görülür. 202. sayıda Ferit Celal "MİLLİYET MESELESİ" adlı yazısıyla, sadece başlığı itibariyle Lâtin alfabesini kullanır. 204. sayıda İzzet Ulvi, Ocaklılara ithaf ettiği "SÖNMEZ ATEŞ" başlıklı şiirini tamamıyla Lâtin harfleriyle yazar. Bu şiir, Türk Yurdu'nun "Fikriyat" köşesinde Hasan Cemil'in "Lisânlar ve Edebiyat" başlıklı eski harflerle çevrili yazısıyla dikkat çeker. Lâtin alfabesinin bu ilk muştucularından sonra, nihayet Türk Yurdu 1929 Şubatında tamamen yeni harflerle çıkmaya başlar. Derginin başında "Türk Ocaklarının fikirlerini neşreder aylık mecmuadır" ibaresi yer alır. C: 22-25 (3-5), S: 206-230, 1929-1930 yılları arasında derginin müdürü Ferit Celâl Bey'dir. 10 Nisan 1931'de Türk Ocağının kapatılmasıyla Türk Yurdu da neşriyatına ara verir. 1911 -1931 yıllan arasında toplam 26 cilt, 233 yayımlanmış olur.

3.Seri, 1942-1943: Dergi uzun bir aradan sonra, ilk yıllarda olduğu gibi küçük boyda "Türklerin faydasına çalışır. On beş günde bir çıkar" ibaresi ile, 1 Eylül 1942de 26. cilt olarak 1. sayıyla (Yılkı) çıkar. 15 Ilk-kanun 1942ye kadar sekiz sayı ile 1943 de 27. cilde geçer. 1-15 Son-kanun 1943 (Koyun yılı)'te S: 1-2 ile kapanır. 1954 yılına kadar uzun bir süre bekler.

4.Seri, 1954-1957: Derginin fiyatı 25 kuruştan 100 kuruşa çıkar. Temmuz 1954'de Y: 1, S: 1 (234). "Türk Ocaklarının Fikirlerini Neşreder Aylık Mecmua" başlığıyla neşriyatına devam eder. Ağustos 1954, S: 2 (235’de derginin sahibi: Ankara Türk Ocağı adına İzmir mebusu Halûk ÖKEREN, Mes'ul müdürü: Avukat Aziz OCAKLlOĞLU’dur. Kasım 1954, S: 238'de neşriyatı idare eden: Abdülhak Şinasi HİSAR'dır. Ocak 1955'den Haziran 1957ye kadar derginin sahibi: Türk Ocakları Merkez heyeti Reisi Hamdullah Suphi, Neşriyatı Fiilen İdare Eden: Abdülhak Şinasi HİSAR'dır.

5.Seri, 1959-1968: iki yıllık bir aradan sonra, dergi büyük boy olarak çıkar; fiyatı 250 kuruştur. Her ayın on beşinde çıkmaya başlar. Mart 1959, S: 271'de derginin müdürü: Dr. Sadettin BİLGİÇ’dir. Haziran 1959, S: 274'te derginin sahibi: Prof. Dr. Osman TURAN, Yazı işleri Müdürü: Prof. Dr. Emin BİLGİÇ'tir. Temmuz 1959, S: 275’te Umumi Neşriyat Müdürü olarak Mehmet Galip Erdem görülmektedir. Derginin 50. yılına Ocak 1960, S: 280, sahibi Prof. Dr. Osman TURAN, Umumi Neşriyat Müdürü Mehmet Galip ERDEM'le giriliyor. Temmuz 1960, S: 286’da derginin sahibi: Prof. Dr. Necati AKDER, Umumi Neşriyat Müdürü: Oktay EVİNÇ'tir. Mayıs 1961. S: 296, C: 3'te derginin sahibi: Hamdullah Suphi TANRIÖVER, Umumi Neşriyat Müdürü: Avni YALÇINTAŞ'tır. Dergi bu sayıdan itibaren, Haziran-Temmuz 1962, S: 297-298'e kadar ara verir. Ağustos 1962, S: 299'dan Temmuz 1963'e kadar yeniden ara vermek zorunda kalır. C: 3, S: 301, Aralık 1963’te derginin Umumi Neşriyat Müdürü: Dr. Fethi ERDEIT’dir. 51. yıl da böylece tamamlanır. C: 3, Temmuz 1964 ile yayımına devam eden dergi. Temmuzda üç sayı birden çıkar. Kasım 1964’te 305-306. sayılar neşredilir. 52. yıl da tamamlanır. 1965’te dördüncü cilde Ocak ayında 307. sayıyla başlanır. 1966'da 55. yıla S: 319'la girilir. Mart 1966, S: 321'de Umumi Neşriyat Müdürü Hasan AKSAY’dır. 322. sayıda Müdür Muzaffer İRDEM’dir. Temmuz 1966, S: 325'te derginin sahibi ve baş muharriri Prof. Dr, Ziyaeddin FINDIKOĞLU, Umumi Neşriyat Müdürü ise Muzaffer İRDEM'dir. 1967'de de dergi büyük boy olarak çıkar. 56. yıla 6. ciltle girilir S: 12 (342), Aralık 1967 yayımına devam eden dergi. S: 1-2 (342-344), Ocak-Şubat 1968 ile 7. cilt olarak çıkar. 1970 Martına kadar dergi yayınına ara verir.

6.Seri, 1970: Derginin 60. yılıdır. Sadece Mart 1970ten itibaren iki sayı neşredilir. Ç: 7, S: 3 (345), Mart 1970’te derginin sahibi: Prof. Dr Osman TURAN. Sorumlu Neşriyat Müdürü İse, Osman Yüksel SERDENGEÇTİ'dir. Derginin fiyatı 250 kuruştur. Nisan-Mayıs 1970, S: 4 (346) ile yayın hayatında 60 yılı geride bırakan Türk Yurdu, 16 yıllık bir aradan sonra yeniden çıkmaya başlar.

7. Seri, 1987-2001: Dergi, C: 8, S: 1 (347). Şubat 1987'de yeniden Türk Ocağı Merkez Heyetinin yayın organı olarak çıkmaya başlar. 20x27 ebadında ve 64 sayfa hâlinde çıkan derginin fiyatı 600 TL. Sahibi: Türk Ocağı Merkez Heyeti adına Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ, Umumi Neşriyat Müdürü: Prof. Dr. Reşat GENÇ, Mes'ul Yazı İşleri Müdürü: Dr. Cezmi BAYRAM'dır. Yazı Hey'etinde: Galip ERDEM, Prof. Dr. Emin BİLGiÇ, Prof. Dr. Şaban KARATAŞ, Prof. Dr. Mustafa KAFALI, Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ ve Allâaddin KORKMAZ yer almaktadır. "Türk Yurdu, Türk Ocağı Merkez Hey'eti'nin Aylık Yayın Organıdır" ibaresini taşır. Eski sayıların karakterine uygun olarak yürütülür. 11. sayı (357) "Mehmet Akif ERSOY" özel sayısıdır. 12. sayı (358) Ocak 1988 yılına aittir. 9. cilt, 13. sayı (359) Şubat 1988 ile başlar. Umumi Neşriyat Müdürü, bu sayıdan sonra görülmez. Aynı düzende çıkan derginin fiyatı: 1.000 TL.dir. 24. sayı (370) Ocak 1989'da 2.500 TL. olur. 10. cilt, 24. sayı (372) Mart 1989 ile başlar.

Türk Yurdu, S: 1 (347) Şubat 1987'den. S: 26 (372) Mart 1989'a kadar Türk Ocakları istanbul Şubesi tarafından İstanbul’da çıkarılır. 26 (372). sayıda. Nisan 1989’dan sonra derginin Ankara'da yayımlanacağı belirtilir. Maalesef dergi 27 (373). sayısını yedi aylık bir gecikmeyle Kasım 1989'da yeni kapak düzenlemesiyle 64 sayfa olarak çıkarır. Bu sayıdan sonra Ankara'da çıkmaya başlayan dergi, çok sayıda ilim ve fikir adamını bünyesinde toplar ve akademik nitelikte yayımını sürdürür. Bu devrede derginin Mes'ul Yazı İşleri Müdürü: Osman ÇAKIR'dır. Derginin fiyatı 4.000 TL.dir. Türk Yurdu, Azerbaycan'da yaşanan "Kanlı Ocak" hadisesinden sonra 31 (377). sayısını Mart 1990, "Azerbaycan Özel Sayısı" olarak çıkarır, ön kapak Azerbaycan bayrağı, arka kapak ise Kafkasya Azerbaycan'ı haritasıyla süslenir. 40 (436). sayı Aralık 1990, "Aile Özel Sayısı'dır.

11. cilt 41 (387). sayı Ocak 1991 ile başlar. Türk Yurdu 1991'de "Yunus Emre Özel Sayısı'nı yayımlar. Bu özel sayı, derginin C: 5, S: 319, Ocak 1996'da yayımlanan özel sayının tıpkı basımıdır. 41. sayıdan sonra derginin fiyatı 5.000 TL.dir. 44 (390). sayı Nisan 1991, "Türk Düşünce Hayatı" özel sayısı olarak, yeni bir kapak kompozisyonuyla 100 sayfa hâlinde neşredilir. Aylık kapak düzenlemesi 52 (398). sayı Aralık 1991'e kadar devam eder. 47 (393). sayı Temmuz 1991, 'Çevre Özel Sayısı" olarak 32 sayfa hâlinde çıkar. Derginin fiyatı 7.000 TL.dir. C: 11, S: 51 (397) Kasım 1991'de derginin Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı işleri Müdürü: Prof. Dr. Orhan KAVUNCU'dur.

12. cilt yeni kapak kompozisyonuyla yayımına devam eder. 54 (400). sayı Şubat 1992'den itibaren derginin fiyatı 10.000 TL.dir. C: 12, S: 59 (405), Temmuz 1992de derginin Umumi Neşriyat Müdürü: Alâaddin KORKMAZ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Prof. Dr. Orhan KAVUNCU'dur. 60 (406). sayının kapağı. "Ocağımızın Büyük Evladı İsmail Hakkı YILANLIOĞLU" alt yazısıyla YILANLIOĞLU'nun portresiyle süslenir. Derginin 63 (409). sayısı (Kasım 1992), Türk Ocağı 80. Şeref Yılına ayrılmıştır. 12. cilt, 64 (410). sayıyla (Aralık 1992) tamamlanmaktadır.

Türk Yurdu'nun 13. cildi 65 (411). Ocak 1993 sayısıyla başlar. Bu sayı, "Kültür Dosyası" diye Irak Türklerine ayrılmıştır. Bu sayının ekinde 16 sayfadan oluşan "Türk Yurdu Gençlik" adlı iki aylık fikir ve sanat dergisi çıkar. 66. sayı "Türk Kimliği Dosyası'na tahsis edilmiş ve 80 sayfa olarak çıkmıştır. 67. sayıda derginin fiyatı 15.000 TL. olmuştur. "Türk Yurdu Gençlik"in 2. sayısıyla birlikte çıkmıştır. 69. sayısının ekinde "Türk Yurdu Gençlik'in 3. sayısı vardır. 70. sayı, "Bürokrasi" özel sayısı olarak 88 sayfa yayımlanmıştır. 71. sayının ekinde "Türk Yurdu Gençlik'in 4. sayısı vardır. 73. sayı "Hoca Ahmet Yesevi" özel sayısıdır, ekinde Türk Yurdu Gençlik'in 5. sayısı vardır. 75. sayı "Müslümanların Bugünkü Meseleleri'ne dikkat çeken, 80 sayfa olarak çıkmış, ekinde Türk Yurdu Gençlik'in 6. sayısı vardır. "Gençlik'in bu sayısından sonra çıkmadığı görülmektedir.

Ocak 1994'te Türk Yurdu'nun 14. cildi 77. sayısıyla başlar; Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman ÇAKIR'dır. 78. sayı "Değişim" ağırlıklıdır. 81. sayı "Kutlu Doğum Haftası'na tahsis edilmiş ve 72 sayfa olarak çıkmıştır. 82. sayı "Medya ve İnsan" ilişkisine dikkatleri çeker: bu sayıda derginin sahibi, Türk Ocakları Merkez Hey'eti adına Sadi SOMUNCUOĞLU'dur. 85. sayı "Türk Dünyası" özel sayısıdır, dergi bu sayıda "ISSN 1300-2333" numarasıyla çıkmaya başlar. 88. sayı "Alevilik-Bektaşilik" özel sayısı olarak 100 sayfa çıkmıştır.

Türk Yurdu"nun 15. cildi, Ocak 1995'te 89 (435). sayıyla başlar. Derginin 91. sayısında Umumi Neşriyat ve Sorumlu Yazı işleri Müdürü Mustafa YILMAZER; Yayın Koordinatörü ise, Süleyman ÖĞÜTLÜ’dür. 96. Sayı "Milli Bütünlüğümüz ve Siyaset" ile "30 Ağustos" ağırlıklıdır.

Türk Yurdu'nun 16. cildi. Ocak 1996’da 101 (447). sayıyla başlar. Derginin sahibi Türk Ocakları Merkez Hey'eti adına Necati GÜLTEKİN'dir. 103. sayı "Doğumunun 120. Yıl Dönümünde Ziya Gökalp ve Türk Düşüncesi" özel sayısı olarak 176 safya hâlinde çıkmıştır. 105. sayıda derginin sahibi Türk Ocakları Merkez Hey'eti adına Nuri GÜRGÜR, Umumi Neşriyat Müdürü Doç. Dr. Çağatay ÖZDEMİR, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman ÇAKIR'dır. 106. sayı Habitat İl/Şehir ve Kültür" özel sayısı olarak 80 sayfa çıkmıştır; derginin yayın koordinatörü Selçuk OKSAL'dır. 107. sayı "Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU'na Armağan" olarak 80 sayfa çıkmıştır. 109. sayı "Medeniyetçilik ve Küreselleşme" özel sayısı olarak 80 sayfa çıkmıştır. 110. sayı "Gençlik ve Şiddet" ağırlıklı 80 sayfadır; bu sayıda Yayın Koordinatörü Ragıp MEMİŞOĞLU’dur. 111. sayı "Üniversitelerimiz Nereye?" özel sayısı olarak çıkmıştır.

Türk Yurdu'nun 17. cildi. Ocak 1997'de (459). sayısıyla başlar. Dergi diğer normal sayılar gibi 64 sayfa olarak yayımlanmıştır. Dergi'nin Nisan-Mayıs 1997/116-117. sayılan İslâmın Bugünkü Meseleleri'ne tahsis edilmiş ve dergi 240 sayfa olarak çıkmıştır. "İslâmın Bugünkü Meseleleri" genişletilmiş olarak Ağustos 1997'de, Türk Yurdu Yayınları (Nu: 38) arasında 412 sayfalık kitap hâlinde yayımlanmıştır. 118. sayı "Alparslan Türkeş" ve "Galip Erdem" özel sayısı olarak 100 sayfa çıkmıştır.

Türk Yurdu, 119. sayıdan itibaren "hakemli dergi" olmuştur. Bilimsel makaleler, en az iki alan uzmanının onayı alındıktan sonra yayımlanmaktadır. 120. sayıda derginin Yayın Koordinatörü Muhammet Savaş KAFKASYALI’dır. 122. sayı "78 Yıl Sonra Millî Mücadele" özel sayısı olarak 192 sayfa çıkmıştır. 123. sayı "Eğitim" ağırlıklı ve 80 sayfadır. 124 (485). sayı ile 17. cilt tamamlanmış oluyor.

Türk Yurdu'nun 18. cildi. Ocak 1998'de 125 (486). sayı ile başlar. Derginin boyutu, önceki sayılar gibidir ve 64 sayfa olarak yayımlanmıştır. Derginin sahibi, Türk Ocakları Merkez Hey'eti adına Nuri GÜRGÜR'dür. Genel Yayın Müdürü M. Çağatay Özdemir, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman ÇAKIR, Yayın Koordinatörü Muhammet Savaş KAFKASYALI'dır. Derginin Yayın Kurulu: Ali Akbaş, Meriç Coşkun, Galip Erdem, Ümit Yaşar Gözüm, İlhan Gülsün, Yücel Hacaloğlu, Nevzat Kösoğlu, Ruhi Özbilgiç, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'ndan; Bilim Kurulu: Prof. Dr. A. Bican Ercilasun (Türk Dili); Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu (Ekonomi), Prof. Dr. Hasan Onat (İlahiyat), Doç. Dr. M. Çağatay özdemir (Sosyoloji), Doç. Dr. Servet özdemir (Eğitim), Doç. Dr. Hakan Poyraz (Felsefe), Doç. Dr. Fahri Unan (Tarih): Danışma Kurulu: Doç. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Prof. Dr. İskender Öksüz. Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, Sadi Somuncuoğlu'ndan oluşmaktadır. Dergi Ankara'da basılmaktadır.


126 (487). sayı aynı ölçüde çıkmıştır. 127-128 (488-489). sayılar birlikte Medeniyet Özel Sayısı olarak düzenlenmiş "Yeni Bir Medeniyet Anlayışına Doğru" kapak yazısıyla 180 sayfa olarak yayımlanmıştır. 129 (490). sayı, Türk Ocaklarının 32'nci Kurultayı 18 Nisan 1998" kapak resimleriyle 64 sayfa olarak çıkmıştır.


Türk Yurdu'nun 132 (493). sayısı "Dünden Bugüne Türkiye'de Dergicilik" sayısı olarak 96 sayfa hâlinde çıkmıştır. Bu sayıda Yayın kuruluna Doç. Dr. Ali Birinci ile Dr. İbrahim Şahin girmiştir. (495). sayı "Cumhuriyetimizin 75. Yılı Kutlu Olsun" kapak yazısıyla 75. Yıl Özel Sayısı olarak 216 sayfa hâlinde çıkmıştır. 135 (496). sayı 64 sayfadır. 136 (497). sayı "Çocuk ve Kültür" sayısı olarak 104 sayfa çıkmıştır.

Türk Yurdu'nun 19. cildi. Ocak 1999'da 137 (498). sayıyla başlar. Bu sayıda derginin sahibi Nuri GÜRGÜR, Genel Yayın Müdürü Prof. Dr. Necmettin SEFERCİOGLU, Sorumlu Yazı işleri Müdürü Osman ÇAKIR, Yayın Koordinatörü Muhammet Savaş KAFKASYALI'dır. Bu sayı 64 sayfdır. 139-140-141 (500-501-502). sayılar birlikte "XXI. Yüzyıla Doğru Türk Milliyetçiliği" özel Sayısı olarak 450 sayfa hâlinde çıkmıştır. Mayıs 1999 sayısı "18 Nisan Seçimleri Değerlendirmesi" olarak 40 sayfa olarak ek hâlinde sunulmuştur. 145 (506). sayıda derginin Teknik Müdürü Selcen GÖKDEMİR'dir. Bu sayı deprem nedeniyle "17 Ağustos 1999 Milletimizin Başı Sağolsun" kapak yazısıyla, duyulan üzüntünün ifadesi olarak siyah kapak hâlinde çıkmıştır. 148-149 (509-510). sayılar birlikte "700. Yılında Osmanlı" özel sayısı olarak 590 sayfa hâlinde çıkmıştır.

Türk Yurdu'nun 20. cildi. Şubat 2000'de 150 (511). sayısıyla başlar. Derginin sahibi, Türk Ocakları Merkez Hey'eti Adına Nuri GÜRGÜR; Genel Yayın Müdürü Prof. Dr. Necmettin SEFERCİOGLU. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman ÇAKIR'dır. Dergi 64 sayfa olarak çıkmaktdır. Derginin 153-154 (514-515). sayıları birlikte "Türk Romanı" özel sayısı olarak 406 sayfa hâlinde çıkmıştır. Bu sayıda derginin Genel Yayın Müdürü M. Çağatay ÖZDEMİR'dir. Yayın Kurulu: Yücel Hacaloğlu, Doç. Dr. M. Çağatay Özdemir. Prof. Dr. Nevin Güngör ERGAN, Doç. Dr. İbrahim Şahin, Ömer Özcan. Dr. Serdar Sağlam, Dr. Yunus Koç, Dr. Mehmet Sarıtaş, İbrahim Şirin, Bahri Ata'dan oluşmaktadır. 157 (518). sayı Ebülfez Elçibey'in ölümü nedeniyle siyah kaplı olarak çıkmıştır. 160 (521). sayı "Atatürk ve Türk Milliyetçiliği" Özel sayısı olarak, Atatürk'ün portresiyle 152 sayfa hâlinde çıkmıştır.

Türk Yudu'nun 21. cildi. Ocak 2001'de 161 (522). sayıyla başlar. 64 sayfa olarak çıkmıştır. Derginin 162-163 (523-524). sayıları birlikte "Türkçeye Saygı" özel sayısı olarak 480 sayfa hâlinde çıkmıştır. 164 (525). sayısı, savaş tablosu sergileyen bir kapak düzenlemesiyle "Çanakkale" ağırlıklı olarak çıkmıştır. 168 (529). sayıdan itibaren derginin kapağında, "90. Yıl" amblemi yer almaktadır. 171 (532). sayı bir Kırgız Türkü'nün portresiyle "Kırgızistan'a Yolculuk" özel sayısı olarak 104 sayfa hâlinde çıkmıştır.

Adres : Sezenler Sokağı No:4/12, Sıhhiye/Ankara
Web: http://www.turkyurdu.com.tr/
e-mail: m.cagatay@turkyurdu.com.tr
turkocaklari@turkyurdu.com.tr
Telefon : 0312 229 69 74
Fax : 0312 229 69 74
E-Posta : turkyurdu@turkyurdu.com.tr
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 24 Teşrîn-i sânî 1327 (1911)
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0